ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНE НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ SECOND SEVEN

Сайтът www.2nd7.org (SECOND SEVEN) е продукт на ДЖОБТАЙГЪР ООД и прилага политиката  за поверителност на личните данни на ДЖОБТАЙГЪР ООД.

ДЖОБТАЙГЪР ООД, седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Веслец №13, ЕИК: 130175259, регистрирано по ЗДДС, предоставя различен набор от услуги чрез всяка от интернет-страниците си, а именно: SECOND SEVEN (www.2nd7.org), JobTiger.bg, KakviDaStanem.bg, TigerOnSite.bg, Careerdays.bg, topictemployer.bg, itmeetup.bg, hrindustry.bg, JobTiger.tv, JobTiger.agency, hrauditadvice.com, esurvey.space, и техните поддомейни (наричани общо по-долу JobTiger). Те имат свои специфики, но като част от семейството на ДЖОБТАЙГЪР, предоставяните услуги се подчиняват на общите правила, заложени в тези общи условия, на Политиката за поверителност на личните данни, както и на Политиката за бисквитките.

Термините “Клиент”, “Посетител” и “Потребител”, използвани в настоящите условия се отнасят за всички лица (дееспособни физически и юридически лица), посещаващи и използващи SECOND SEVEN. “Консултант”, по смисъла на настоящите условия, е клиент, влязъл в SECOND SEVEN през Консултантски профил.

Общи правила

 1. С тези общи условия се уреждат правилата за използване на услугите, предоставяни от SECOND SEVEN, както и правата и задълженията на JobTiger и Клиента във връзка с тези услуги. Използването на която и да е от услугите на SECOND SEVEN, е възможно само след приемане на настоящите общи условия, които създават договорните отношения между ДЖОБТАЙГЪР ООД и всеки от Клиентите. Ако за някой от поддомейните има създадени конкретни общи условия за ползване, те са в сила за съответния поддомейн.
 2. Цялата информация, съставянето и подредбата на SECOND SEVEN, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на ДЖОБТАЙГЪР ООД. Използването на съдържанието на сайта е разрешено само за некомерсиални цели. Всяка употреба извън този смисъл – публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на ДЖОБТАЙГЪР ООД, захранването на бази данни с комерсиална цел, както и всяка друга форма на комерсиално използване – е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на закона.
 3. Всички търговски и запазени марки, и знаци, използвани в сайта, са собственост на техните съответни притежатели.
 4. ДЖОБТАЙГЪР ООД има право, съобразявайки се със съответните нормативни и законови изисквания, по всяко време, да променя или прекратява всяко от условията и/или услугите на SECOND SEVEN, чрез обновяване на този текст. За всяко обновяване ДЖОБТАЙГЪР ООД ще съобщава на Клиента. Клиентът има право след запознаването си с промените и евентуално несъгласие с тях да прекрати занапред договорните си отношения с ДЖОБТАЙГЪР ООД и да престане да използва предоставяните чрез SECOND SEVEN услуги.
 5. Клиентът е отговорен за всяка употреба на JobTiger. Клиентът е отговорен и за поддържането на поверителността на информацията и паролата си. Клиентът е отговорен за използването на регистрацията му, с или без негово разрешение. Клиентът се съгласява незабавно да уведоми SECOND SEVEN за всяко неупълномощено използване на регистрацията и паролата му.
 6. Приемайки настоящите условия, Клиентът се съгласява, че публикуваните контакти на физически лица могат да бъдат използвани единствено във връзка с предоставянето на услуга за кариерно консултиране. С приемането на настоящите условия Клиентът се задължава да не използва тези контакти за други цели, включително, но не само, с цел маркетинг и реклама.
 7. С приемането на настоящите условия Клиентът се счита информиран, че контактите между консултанти и клиенти в платформата SECOND SEVEN (www.2nd7.org) са преки и комуникацията между тях е директна, като ДЖОБТАЙГЪР ООД не носи отговорност за запазването, използването или поверителността на информацията.
 8. ДЖОБТАЙГЪР ООД не гарантира за правдивостта, прецизността или надеждността на контактите, създадени от Клиентите и не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваната информация. С приемането на настоящите условия, Клиентът потвърждава, че само той е отговорен за формата, съдържанието и точността на всяка информация, поместена от него в SECOND SEVEN.
 9. Клиентът няма право да публикува и редактира информация от името на трети лица без тяхно съгласие.
 10. Клиентът се задължава да използва SECOND SEVEN законосъобразно. Клиентът няма право да публикува или разпространява чрез SECOND SEVEN материали, които нарушават или противоречат по какъвто и да било начин на права на трети лица и/или на действащата нормативна уредба.
 11. Клиентът няма право да публикува реклама на други продукти и/или услуги без предварителното съгласие на ДЖОБТАЙГЪР ООД.

Правила за използване на информацията

 1. Клиентът декларира, че публикуваната от него информация е актуалан  и правдоподобна.
 2. Клиентът се съгласява, че ще използва SECOND SEVEN в съответствие с настоящите ОУ и действащото законодателство.
 3. Клиентът няма право:
  /а/ да предава, разпространява, запазва или унищожава съдържащите се на страниците материали по начин, с който се нарушават или не се зачитат обществени интереси или права и законни интереси на трети лица;
  /б/ да публикува материали, които са c дискриминационен характер или с които се нарушава поверителността или права на трети лица;
  /в/ да изпраща непълни, неверни или погрешни данни, или информация, която не е негова собственост;
  /г/ да изпраща всякакви франчайз, пирамидални схеми, “клубни приятелства”, договори на разпространителски или търговски представителни агенции или други бизнес възможности, които изискват предварително или периодично заплащане;
  /д/ да изтрива или променя всякакви материали, изпратени от други лица;
  /е/ да разпространява информация, която е под закрилата на авторското право, освен ако Клиентът е собственик на тези права или има разрешение от собственика да ги разпространява;
  /ж/ да разпространява информация, която съдържа търговски тайни, освен ако Клиентът не ги притежава или има разрешение от собственика;
  /з/ да разпространява информация, която нарушава права върху интелектуална собственост на други лица или правата, свързани със защитата на личните данни на други лица;
  /и/ да разпространява информация, която е неприлична, клеветническа, заплашителна, нападателна, оскърбителна, омразна или объркваща за други Клиенти или за всяка друга личност;
  /й/ да разпространява снимки със сексуално съдържание или изявление;
  /к/ да разпространява информация, съдържаща вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител, “cancelbots” или да извършва други действия, които са предназначени да причиняват щети, загуби от намеса, подмолни пречки или разрушаване на системата, базата данни или информацията и/или са насочени към извличане и употреба на чужда информация.
 4. Клиентът е отговорен за своите пароли за достъп, а също така и за последиците от тяхното предоставяне на трети лица.
 5. Клиентът има правата, предвидени в Глава ІІІ, чл. 12 до чл. 22 вкл. от Регламент (ЕС) 2016/679 и посочени изрично и в Политиката за поверителност на личните данни на SECOND SEVEN.
 6. SECOND SEVEN има право да прекрати предоставяната услуга, в случай че има подозрения за нарушаване на настоящите ОУ.
 7. Клиентът няма право да нарушава или да се опитва да наруши сигурността на страницата, включително, без ограничения:
  /а/ да има достъп до данни, които не са предназначени за него или да влиза в регистрацията на друг клиент с парола и е-mail/потребителско име, за използването на които не му е дадено разрешение;
  /б/ да се опитва да проучва, сканира или тества уязвимостта на системата или мрежата, или да прави пробив в системата, или други действия без съответна оторизация;
  /в/ да се опитва да се намесва с услуги, предназначени за който и да било друг Клиент, група или мрежа, в това число, но не само чрез средства за заразяване с вирус на уеб страницата, претоварване на трафика, претоварване на електронната поща, разрушаване на информацията;
  /г/ да изпраща нежелани имейли, включително промоции и/или реклами на продукти или услуги;
  /д/ да извършва всякаква дейност, налагаща неразумни или несъразмерни натоварвания на структурата на страницата.
 8. Клиентът носи отговорност за извършване на всякакви действия, които могат да доведат до нарушения на системата или мрежата.

Услуги за потребители

 1. Всеки регистриран Потребител в SECOND SEVEN може да поръча/заяви за ползване услуга кариерно консултиране срещу заплащане на съответната цена за час. Услугата кариерно консултиране се предоставя от кариерни консултанти чрез платформата SECOND SEVEN, като платформата осигурява единствено посредничеството при предоставянето и получаването на тази услуга.
 2. При извършването на поръчката Потребителят избира един или повече часа за кариерно консултиране, предлагано от кариерен консултант. Кариерното консултиране може да се състои от няколко сесии, които се провеждат отделно. В този случай Потребителят избира ден и час за всяка консултация. След като Потребителят ден и час за провеждане на консултации, той извършва плащане за тях спрямо опредделената от избрания кариерен консултант цена за час.
 3. Без да бъде извършено плащането за кариерно консултиране, поръчката не се счита за завършена и Потребителя не може да получи потвърждение за заявените часове от избрания кариерен консултант.
 4. Потребителят може да заплати за лична консултация или такава за друго лице. При вторият случая Потребителя следва да въведе имената на лицето,  което следва да получи кариерно консултиране и да посочи връзката си с него. Потребителят заявява, че в този случай е получил съгласието на лицено, което ще използва услугата кариерно консултиране.
 5. Всяка консултация се провежда за времето, за което е било заявена и заплатена от Потребителя.
 6. Потребителят разбира и се съгласява, че кариерните консултанти са лица, които не се намират в трудови или граждански правоотношения с Дружеството и същото няма възможност да контролира изпълнението по провеждане на ариерни консултации.
 1. Цената за предоставяне на услугата кариерно консултиране е в размер, определен от Консултанта, и е посочена в SECOND SEVEN в български лева. Цената за посредничеството, което предоставя SECOND SEVEN, е определена от SECOND SEVEN като процент от крайната цена за 1 час за предоставяне на кариерно консултиране, и е включена в нея.
 2. Цената за предоставяне на услугата кариерно консултиране е в български лева и е крайна цена с включени всички данъци и такси, освен ако в SECOND SEVEN не е посочено друго.
 3. Цената за предоставяне на услугата кариерно консултиране и включената в нея цена за комисионна към SECOND SEVEN се заплаща предварително от Потребителя в пълен размер преди Консултантът да започне да консултира Потребителя. Условие за завършване на поръчка за предоставяне на услугата кариерно консултиране е Потребителят да е заплатил пълната цена, определена за съответната консултация.
 4. SECOND SEVEN не дължи връщане на вече платени суми за заявенa консултация, освен в изрично посочените случаи от Общите условия.
 5. Всички плащания се извършват само в български лева.
 6. Плащането се извършва от Потребителите по банков път. SECOND SEVEN има право да добавя начини за плащане на Услугите чрез интеграция с трети страни.
 7. Потребителят разбира и се съгласява, че при плащане по банков път на Потребителя може да бъдат начислени банкови, преводни или други такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/разплащателна институция.
 8. В случай че Потребителят изиска от Консултанта издаването и има право да получи фактура или друг счетоводен документ за извършено от него плащане на цена за предоставена услуга за кариерно консултиране, на Потребителя се издава такава фактура и/или друг счетоводен документ от Консултанта.

Услуги за консултанти

 1. Регистрацията на Консултант е безплатна и е по желание на последния. Регистрацията на Консултант изисква попълването регистрационна форма в SECOND SEVEN. Във формата за регистрация е необходимо Консултантът да посочи задължително най-малко следните данни:
  • Потребителско име;
  • Адрес на електронна поща (имейл);
 2. След попълване данните за регистрация SECOND SEVEN изпраща потвърждение на Консултанта чрез електронно съобщение на посочения от него адрес на електронната поща за потвърждение на регистрацията. След натискане на линка за потвърждение регистрацията се счита за успешно потвърдена.
 3. Профилът на всеки Консултант се активира допълнително от администратор на SECOND SEVEN, при което Консултантът получава електронно съобщение потвърждаващо активацията.
 1. Когато Консултантът има създадена регистрация в SECOND SEVEN, за създаването на Профил е необходимо да бъдат допълнително попълнени следните данни:
  • Име и Фамилия
  • Адрес
  • Цена на 1 час консултация (часова ставка)
  • График на свободни часове за провеждане на консултации
  • IBAN на банкова сметка и друга необходима информация за целите на нареждане на парични средства към Консултанта;
  • Други изискуеми данни съгласно формата за Профил в SECOND SEVEN.
 2. Когато Консултант създаде своя Профил, той получава достъп до използването на софтуерната програма на SECOND SEVEN. С извършване на регистрацията и активирането на профила лицето декларира и гарантира, че не е недееспособно, както и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.
 3. Всяко лице, при регистрацията на своя Профил в SECOND SEVEN, носи отговорност за невярно и/или непълно попълване на данни и информация. SECOND SEVEN не носи отговорност, ако Консултант е попълнил неверни и/или грешни данни към момента на регистрацията или на по-късен етап, включително във всички случаи, когато SECOND SEVEN не може да предостави която и да е от услугите си, в резултат на грешни данни за контакт или друга непълна или невярна информация за Консултанта.
 4. По своя преценка SECOND SEVEN има право да откаже предоставянето на достъп до платформата, както и да откаже регистрация на Профил на Консултант или изтрие/закрие/деактивира вече регистриран Профил на Консултант. Предходното изречение се прилага във всички случаи, в които Консултант не е попълнил изцяло и/или правилно необходимата информация, както и при съмнения, че Консултант не отговаря на условията за предлагане на услугата кариерно консултиране (например при недееспособност на лицето, невярно въведени данни, липса на представителна власт, както и всякаква друга причина, която прави невъзможно предлагането на кариерно консултиране или не изпълнява изискванията на закон, подзаконов нормативен акт и/или тези Общи условия), нарушил е настоящите Общи условия, приложимото законодателство или правата и правните интереси на Потребители, други Консултанти или Трети страни във връзка с предлаганите услуги, без да дължи уведомление, предупреждение или обезщетение на Консултанта.
 5. Всеки Консултант определя цената за 1 час кариерно консултиране, което предлага. Това се извършва през Профила на Консултанта.
 6. Цената за предоставяне на 1 час кариерно консултиране е в български лева и е крайна цена с включени всички данъци и такси.
 7. Цената за осъщественото посредничество от SECOND SEVEN за предоставяне на услугата кариерно консултиране се заплаща чрез удържане от SECOND SEVEN на 20% при покупка от страна на Потребител.
 8. Консултантът разбира и се съгласява, че при превод на парични средства за заплатено кариерно консултиране към посочената от Консултанта банкова сметка, за Консултанта могат да бъдат начислени банкови, преводни или други такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка.
 9. Потребителят заплаща цената за избраната от него услуга по посочения в SECOND SEVEN начин.
 10. Консултантът има право да откаже (канселира) заявени и заплатени от Потребител часове за кариерно консултиране. В този случай Консултантът е длъжен да уведоми Потребителя за отмененият час и да промени часа на заявено и заплатено от Потребител кариерно консултиране.
 11. Консултантът се задължава да не въвежда, зарежда, съхранява, разпространява, използва, предава, предоставя или публикува при предоставянето на кариерно консултиране връзки към информация, текст, файлове, софтуер, снимки, видео или аудио материали, съобщения, както и всякакви други материали и съдържание, които:
  • Противоречат на приложимото законодателство, нарушават авторски права, търговски марки или други права на интелектуална собственост, нарушават правата и свободите на човек съгласно Конституцията на Република България и приложимите български и международни актове, на правото на Европейския съюз или нарушават права на която и да е Трета страна или които съдържат лични данни;
  • Пропагандират дискриминация, фашистка, расистка или друга антидемократична идеология;
  • Увреждат доброто име и репутацията на другите и призовават към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие или подбуждане към расова, национална, етническа или религиозна вражда или омраза;
  • Нарушават имуществени или неимуществени права на Трети лица, включително авторски права и сродните им права;
  • Съдържат порнография, сексуално насилие, както и връзки към уеб сайтове или интернет страници с такова съдържание;
  • Съдържат компютърни вируси, троянски коне, експлойти или друг злонамерен код или софтуер;
 12. Консултантът носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до Профила му и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия Профил в SECOND SEVEN. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Консултантът е длъжен незабавно да уведоми SECOND SEVEN. Ако не е направил това, се счита, че всички действия през Профила на Консултанта, с използването на данните на Консултанта, са направени от него лично и той носи отговорност за тях.
 13. Във всички случаи Консултанта носи отговорност и се задължава да обезщети SECOND SEVEN за всички вреди (загуби и пропуснати ползи), които е причинил пряко или косвено на SECOND SEVEN, вследствие на нарушаване на закона, на правата на Трети лица или тези Общи условия от страна на Консултанта, включително свързани с извършване на операции чрез SECOND SEVEN, плащания или с неправилното, противозаконно или противоречащо на настоящите Общи условия ползване на платформата SECOND SEVEN и/или публикуване на съдържание в нея.
 14. Консултантът разбира и се съгласява, че SECOND SEVEN има право на достъп до Профила му и цялата информация и материали в него, и има правото едностранно да установява кои действия на Консултант представляват нарушение на настоящите Общи условия, закона и/или правата на Трети страни, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението от страна на Консултанта.
 15. Консултантът разбира и се съгласява, че SECOND SEVEN има право по своя преценка едностранно и без предупреждение или предизвестие да извърши, което и да е от следните действия:да преустанови достъпа на Консултанта до SECOND SEVEN, да изтрие цялата налична информация на Консултанта, качена в SECOND SEVEN през неговия Профил, както и да изтрие, прекрати или блокира Профила на Консултанта временно или за постоянно без да дължи обезщетение или друг вид компенсация на Консултанта, в който и да е от следните случаи:
  • При преценка, направена едностранно от SECOND SEVEN за наличие на потенциален риск за сигурността или нарушаване или възпрепятстване на нормалното функциониране на платформата SECOND SEVEN или която и да е част от нея;
  • При едностранно установено от SECOND SEVEN нарушаване или подозрение за нарушение на Общите условия, на закона или на права на други Консултанти при ползване на платформата SECOND SEVEN;
  • При едностранно установено от SECOND SEVEN, нарушение от страна на Консултанта на законите на Република България, европейското законодателство или друга държава, правата на Трети лица или настоящите Общи условия чрез качена от неговия Профил информация, материали или данни или при предоставянето на услугата кариерно консултиране;
  • По вина или в следствие действията на Консултант, включително при нарушение на законови разпоредби, права на Трети лица или на настоящите Общи условия, SECOND SEVEN бъде санкционирано от свои контрагенти или трети лица, включително, но не само ако му бъде наложена имуществена санкция, ако бъде наложено ограничение са използване на услуги, не може да се ползва или се прекрати ползването на определени привилегии и помощи.
  • По преценка на SECOND SEVEN в случай, че Консултантът не успява да преподава на Потребителите услугите кариерно консултиране професионално.
 16. Консултантът е запознат и се съгласява, че в случаите по т. 50 от настоящите Общи условия, Консултантът дължи на SECOND SEVEN обезщетение за всички претърпени от SECOND SEVEN или друг Консултант, или Потребител вреди, включително имуществени санкции, компенсации, обезщетения и всякакви други суми, заплатени от SECOND SEVEN във връзка с нарушението, включително адвокатски хонорари.
 17. Консултантът е запознат и се съгласява, че SECOND SEVEN има право, но не и задължение, да изтрива и негови материали, качени на платформата SECOND SEVEN, в случай че са налице условията за това. SECOND SEVEN може да управни това право едностранно и по собствена преценка.
 18. SECOND SEVEN не носи отговорност за каквито и да било вреди, неустойки и/или обезщетения, резултат от действия или бездействия на Трети страни, които не са под контрола на SECOND SEVEN.
 19. SECOND SEVEN не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към Консултант, ако те са настъпили в следствие неспазване на тези Общи условия от страна на Консултант.
 20. SECOND SEVEN не носи отговорност за невъзможност за предоставяне на услуга кариерно консултиране при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, действия или бездействия на Трети лица, проблеми в глобалната мрежа Интернет, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на Трети лица във функционирането на информационната система или сървърите, като SECOND SEVEN ще предприеме всички разумни мерки за ограничаването на подобни интервенции.

Отговорности на Клиента, Потребителя и Консултанта

 1. Клиентът/Потребителят/Консултантът изрично се съгласява да не търси отговорност от SECOND SEVEN и Джобтайгър ООД за незаконно или обидно поведение на други клиенти, потребители, консултанти или трети лица и в тези случаи Клиентът/Потребителят/Консултантът носи изцяло риска от евентуални вреди.
 2. Клиентът се задължава да не търси отговорност от Джобтайгър ООД, респективно неговите собственици, управители и служители за вреди, настъпили в следствие на ползването на услугите на SECOND SEVEN от Клиента или от трето лице с неговите данни за достъп.
 3. Джобтайгър ООД обработва личните данни на субектите, необходими с оглед използване на услугите по търсене и намиране на работа, въз основа на тяхното съгласие, изразено ясно и недвусмислено в етапа на кандидатстване за определена обява/позиция. При обработване на личните им данни, субектите имат всички права, регламентирани в чл.12 до чл.22 вкл. от Регламент (ЕС) 2016/679 и посочени изрично и в Политиката за поверителност на SECOND SEVEN. В случай че субектът на данни прецени, че SECOND SEVEN нарушава приложимата нормативна уредба в областта на защита на личните данни, той може да се свържете с Джобтайгър ООД за изясняване на въпроса. Субектът на данни има и право да подаде жалба пред органа по защита на личните данни, а именно Комисията за защита на личните данни.

За да използвате този сайт, трябва да приемете настоящите общи условия. В противен случай няма да имате достъп до услугите, предоставяни от SECOND SEVEN. Всеки един потребител е обвързан от настоящите общи условия за цялото време на ползване на системата, считано от първоначалното влизане в SECOND SEVEN.