Privacy Policy

Политика за поверителност на личните данни на SECOND SEVEN (2nd7)

Сайтът www.2nd7.org (SECOND SEVEN) е продукт на ДЖОБТАЙГЪР ООД и прилага политиката  за поверителност на личните данни на ДЖОБТАЙГЪР ООД.

 

Информация за нас

“ДЖОБТАЙГЪР” ООД, ЕИК: 130175259 , седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. Веслец №13, регистрирано по ЗДДС, тел: +359 2 49180 00, факс: +359 2 9433886, e-mail: admin@2nd7.org


Информация за контакти в SECOND SEVEN /ДЖОБТАЙГЪР, относно опазване на личните данни на нашите потребители:
data_protection@jobtiger.bg

Обработването на лични данни подчиняваме на следните цели:

SECOND SEVEN обработва лични данни на субектите с цел предоставяне на максимален обем професионални услуги, свързани с търсене и предлагане на работа. Субектите на лични данни са дееспособни физически лица.

ДЖОБТАЙГЪР ООД притежава и управлява платформата www.2nd7.org, където консултанти, предоставящи услуги по кариерно ориентиране контактуват пряко и се свързват директно с потребители чрез продукти-консултации за кариерно ориентиране, като в тези случаи SECOND SEVEN обработва личните данни на субектите на основание чл.6, параграф 1, буква а) и/или чл.6, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година.

SECOND SEVEN обработва лични данни на субектите:

 – в изпълнение на Общите условия (https://2nd7.org/general-terms-and-conditions/) за ползване на услугите;
 – за изпълнение на легитимните интереси на дружеството в качеството му на лицензиран посредник на пазара на труда;
 – в съответствие със съгласието на субекта на лични данни, което може да бъде оттеглено по всяко време по начина, по който то е предоставено;
 – когато е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес;
 – когато е необходимо за нашите законни интереси, включително интересите ни за предоставяне на новаторски, персонализирани, безопасни и доходоносни услуги на нашите потребители и партньори, освен ако тези интереси не са пренебрегнати от вашите интереси или основни права и свободи, които изискват защита на лични данни.

Обработката се извършва с цел:

  • установяване на самоличността на субекта;
  • управление и изпълнение на заявени услуги, изпълнение на договори за услуги;
  • уведомление за всичко, свързано с услугите, които ползвате, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за отговор на подадени молби, жалби, предложения;
  • установявяне и/или предотвраттяване на незаконосъобразни действия или действия в противоречия с Общите условия (линк към условията) и/или настоящата Политика за поверителност;

Когато правното основание за обработване на личните данни е чл. 6, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679, субектът на данните дава изричното си съгласие за обработване на данните му за посочените цели – комуникация и обучение. Субектът на данни може да оттегли съгласието си по всяко време, като оттеглянето не засяга законосъобразността на обработването, направено до момента на оттегляне на съгласието. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения от SECOND SEVEN.

Личните данни, които обичайно обработваме включват име, имейл/потребителско име, парола (при създаване на акаунт в страница на сайтa на SECOND SEVEN), пол, възраст, адрес, образователна/професионална идентичност, онлайн идентификатор и др., в зависимост от конкретния случай.


SECOND SEVEN обработва законосъобразно личните данни на субектите. Тази обработка е задължителна с оглед изпълнение на целите – предоставяне на услуги по търсене и предлагане на работа в България и чужбина. Без тези данни, не биха могли да бъдат предоставени съответните услуги от страна на SECOND SEVEN.

За осигуряване на адекватна защита на данните SECOND SEVEN прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни, насоките и указанията на Работната група по чл. 29, както и на КЗЛД.

SECOND SEVEN е установила структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.

С цел максимална сигурност при обработката на лични данни SECOND SEVEN може да използва допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

SECOND SEVEN прекратява използването на личните данни на субекта в съответствие с първоначално заложените цели – когато обработването е във връзка с договорно правоотношение, използването се прекратява след прекратяване на договора със субекта, но данните не се изтриват преди изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните. Когато обработването е на основание съгласието на субекта, SECOND SEVEN прекратява използването на личните данни след оттегляне на съгласието и данните се изтриват без ненужно забавяне след оттегляне на съгласието или до изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните. Нормативните актове, определящи сроковете на съхранение включат, но не се ограничават до: Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, Закона за счетоводството (за съхранение и обработка на счетоводни данни), Закона за задълженията и договорите (давностни срокове за предявяване на претенции), актовете, определящи задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство. Без да се противоречи на предходното, изтриване или анонимизираме на лични данни е невъзможно, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на постъпила жалба на субекта на данни.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

  • органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
  • други администратори на ЛД, при осъществяване на преносимост на данните;

Права на субектите на лични данни:

Право на информация:

Субектът на данни има право да поиска:
  • информация за това дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
  • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

Право на корекция:

В случай че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, субектът на данни има право, по всяко време, да поиска от SECOND SEVEN:
  • да заличи, коригира или блокира предоставените от субекта лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
  • да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават по електронен път.

SECOND SEVEN се произнася по искането в 30-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни, този срок може да бъде удължен до 90 дни, за което SECOND SEVEN уведомява субекта своевременно. С мотивиран отговор SECOND SEVEN дава или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация.

Право на възражение:

По всяко време субектът на данни има право да възрази срещу обработването на личните си данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани.


Право на ограничаване на обработването:

Субектът на данни може да поиска ограничаване на обработваните лични данни ако:
  • оспорва верността на данните – за периода, в който се проверява верността им; или
  • обработването на данните е без правно основание, но вместо да бъдат изтрити, субектът на данни иска тяхното ограничено обработване; или
  • SECOND SEVEN повече няма нужда от тези данни (за определената цел), но субектът на данни има нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
  • субектът на данни е подал възражение за обработването да данните и очаква резултатите от проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на данни:

Субектът на данни може да поиска SECOND SEVEN да предостави личните му данни в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:
  • SECOND SEVEN обработва данните съгласно декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и
  • обработването се извършва автоматизирано.

Право на жалба:

В случай че субектът на данни прецени, че SECOND SEVEN нарушава приложимата нормативна уредбав областта на защита на личните данни, той може да се свърже с дружеството за изясняване на въпроса. Субектът на данни има и право да подаде жалба пред органа по защита на личните данни, а именно Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. такава жалба е възможно да бъде подадена и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Право на достъп:

По всяко време субектът на данни има право да получи потвърждение дали се обработват лични данни свързани с него и ако това е така – да получи достъп до тях и информация относно обработването им и относно правата му във връзка с това.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Субектът на данни има право да поиска изтриване на свързаните с него лични данни без ненужното забавяне, ако са налице основанията, предвидени в чл.17 на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година.